Het ProFundum Instituut heeft prestaties en tarieven contractueel vastgelegd met alle zorgverzekeraars welke zich hebben verenigd in Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit houdt in dat wij bij alle zorgverzekeraars rechtstreeks declareren en conform de tarieven contractueel zijn vastgelegd. Op deze tarieven hebben fysiotherapeuten geen invloed.

Indien u bent aangesloten bij een van deze zorgverzekeraars blijft u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de nota binnen de betalingstermijn, opgenomen in de betalingsvoorwaarden van het ProFundum Instituut.

Betalingsvoorwaarden ProFundum Instituut

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeuten van het ProFundum Instituut. De behandelingsovereenkomst wordt geacht van kracht te zijn na het maken van de eerste afspraak. De patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger wordt op de hoogte gesteld van deze voorwaarden. Deze zijn tevens zichtbaar in de portal waarvan de patiënt/cliënt een inlogcode heeft ontvangen. Indien iemand niet beschikt over internet wordt deze op papier uitgereikt.

  1. Patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen .
  2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, zullen bij de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger in rekening worden gebracht.
  3. Indien de patiënt/cliënt verzekerd is voor fysiotherapie en het ProFundum Instituut afspraken heeft kunnen maken met de betreffende zorgverzekeraar, zal zoveel mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.
  4. Indien het Profundum Instituut geen afspraken heeft kunnen maken met de betreffende zorgverzekeraar, of er niet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar kan worden gedeclareerd, is de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk voor de betaling. Maandelijks ontvangt de patiënt/cliënt een nota, die vervolgens kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar.
  5. Indien de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger niet of beperkt verzekerd is voor fysiotherapie, is hij/zij verplicht de behandelingen zelf te betalen. Maandelijks wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht door het ProFundum Instituut.
  6. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 15 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  7. Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten last van de patiënt/cliënt.