Cookies opnieuw instellen (profunduminstituut.nl)

ProFundum Instituut B.V. is gevestigd aan de van Godewijckstraat 104a, 3311GX te Dordrecht en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
ProFundum Instituut B.V.
van Godewijckstraat 104a
3311 GX Dordrecht
telefoon +31 78 6227411
info@profunduminstituut.nl

Dr. Marijke C. Ph. Slieker- ten Hove is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het ProFundum Instituut B.V. Zij is te bereiken via fg@profunduminstituut.nl

Het ProFundum Instituut B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het ProFundum Instituut B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ProFundum Instituut B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens bovenaan deze verklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van cliënten, patiënten, studenten en leveranciers worden door het ProFundum Instituut B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. het onderzoek- en behandelproces. Cliëntgegevens (groepstrainingen) vastleggen t.b.v. (medische) training. Student gegevens t.b.v. het kunnen volgen van onderwijs dat door ProFundum Educatie wordt aangeboden en moet worden verwerkt voor de registratie van behaalde punten per beroepsgroep.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst, een abonnement medisch sporten of deelname aan een cursus of symposium.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het ProFundum Instituut B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • (Zakelijk) Adresgegevens
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • (Zakelijk) Bankrekeningnummer
 • Overige zakelijke -en persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website(s) en/of app(s).
 • Internetbrowser en apparaat type bij gebruik van onze website(s) en/of app(s).
 • Locatiegegevens indien toegestaan en gebruik van onze website(s) en/of app(s).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Het ProFundum Instituut B.V. verwerkt de volgende bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens van u die noodzakelijk zijn voor de verwerking bij de zorgverzekeraar.

 • Gezondheidsgegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • ID of paspoortnummer
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Seksuele leven
 • Huisarts

Het ProFundum Instituut B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Uw persoonsgegevens worden door het ProFundum Instituut B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst met 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Geanonimiseerd gegevens verzameld via onze website(s) en/of app(s) d.m.v. cookies met een bewaartermijn van maximaal 26 maanden.

Voor patiënten jonger dan 16 jaar gelden verder dezelfde regels als voor alle andere patiënten. Het ProFundum Instituut B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening
 • U een portal te kunnen geven die ten goede komt aan uw behandeling en waar u alle andere informatie over het ProFundum Instituut B.V. kunt vinden
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Persoonsgegevens van deelnemers van cursussen en symposia georganiseerd door ProFundum Educatie

Persoonsgegevens van cliënten, patiënten, studenten en leveranciers worden door het ProFundum Instituut B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Student gegevens t.b.v. het kunnen volgen van onderwijs dat door ProFundum Educatie wordt aangeboden en moet worden verwerkt voor de registratie van behaalde punten per beroepsgroep.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Deelname aan een cursus of symposium.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het ProFundum Instituut B.V. de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • (Zakelijk) Adresgegevens
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • (Zakelijk) Bankrekeningnummer
 • Registratie nummer beroepsvereniging.
 • Registratie in het e-learning programma ANewSpring.Wij hebben een verwerkersovereenkomst met hen afgesloten Overige zakelijke -en persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. Gegevens over uw activiteiten op onze website(s) en/of app(s). Internetbrowser en apparaat type bij gebruik van onze website(s) en/of app(s). Locatiegegevens indien toegestaan en gebruik van onze website(s) en/of app(s).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Het ProFundum Instituut B.V. verwerkt de volgende bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens van u die noodzakelijk zijn voor de verwerking van behaalde accreditatie:

 • Registratie nummer beroepsvereniging kan overeenkomen met het BIG-register.

Het ProFundum Instituut B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening
 • U een portal te kunnen geven die ten goede komt aan uw behandeling en waar u alle andere informatie over het ProFundum Instituut B.V. kunt vinden
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Vermelden en registreren van behaalde accreditatie bij een beroepsvereniging.

Het ProFundum Instituut B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Uw persoonsgegevens worden door het ProFundum Instituut B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gegevens ingevoerd tijdens het plaatsen van een bestelling en/of een inschrijving voor deelname aan cursus of symposium aangeboden door ProFundum Educatie een bewaartermijn van minimaal 5 jaar in verband met eventuele behaalde accreditatie. Geanonimiseerd gegevens verzameld via onze website(s) en/of app(s) d.m.v. cookies met een bewaartermijn van maximaal 26 maanden.

Persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door het ProFundum Instituut B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing Rapportage

Voor de bovenstaande doelstellingen kan het ProFundum Instituut B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam Adresgegevens praktijk of ziekenhuis E-mailadres Telefoon Beroep AGB code Siilo

Uw persoonsgegevens worden door het ProFundum Instituut B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door het ProFundum Instituut B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Relevante informatieverlening aan patiënten via verkregen informatie over hulpmiddelen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het ProFundum Instituut B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bedrijf
 • Functie

Uw persoonsgegevens worden door het ProFundum Instituut B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door het ProFundum Instituut B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen het ProFundum Instituut B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • AGB-nummer
 • BIG-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Uw persoonsgegevens worden door het ProFundum Instituut B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het ProFundum Instituut B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het betreft hier besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ProFundum Instituut B.V.) tussen zit. Het ProFundum Instituut B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of computer systemen:

 • Spotonmedics (het elektronisch patiëntendossier-EPD), inclusief agendavoering. Dit is een webgebaseerd programma, waarbij de gegevens beveiligd in de Cloud (binnen Europa) wordt opgeslagen. Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Uit de GBA wordt er middels uw BSN uw gegevens in Spotonmedics gezet.
 • Controle op Verzekeringsrecht (COV) via VECOZO. Met de COV gaan wij na bij welke zorgverzekeraar u bent ingeschreven voor de basisverzekering en/of een aanvullend pakket. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld door de zorgverzekeraars. COV is bedoeld als een controlemiddel voorafgaand aan het declareren via VECOZO naar uw zorgverzekeraar.
 • Zorgmail. Zorgmail is een beschermde mailomgeving waarvan wij gebruik maken om te communiceren o.a. met uw huisarts of specialist.
 • QDNA. QDNA (ZorgDNA) stuurt u een klanttevredenheidsonderzoek nadat de behandelingen bij ons zijn beëindigd. Dit is een verplichting door de zorgverzekeraars opgelegd.
 • Siilo. Siilo is een beveiligde communicatie app voor zorgverleners. Hiermee kunnen we snel en kort communiceren met andere zorgverleners. De gegevens worden maximaal 4 weken op de app bewaard, daarna worden ze automatisch verwijderd.
 • KPN. Op de voicemail van KPN bewaren we uw ingesproken bericht. Zodra deze is afgehandeld wordt dit verwijderd. XS4all. Dit is onze internet service provider.
 • Novuqare MAPLe opslag van bekkenbodemmetingen, hier wordt niet uw naam maar het patiëntnummer uit het EPD aan gekoppeld
 • MailChimp. Versturen van nieuwsbrieven. U wordt vooraf gevraagd om toestemming.
 • Microsoft Office 365 – Administratieve doeleinden en communicatie.
 • Mollie – Afhandeling van het online betalingsverkeer voor onze webshops.
 • ANewSpring – Het leveren van een E-Learning omgeving voor cursisten.
 • Google Play Store – Het leveren van voor ProFundum Instituut B.V. ontwikkelde Apps voor Android apparaten, zoals de BekkenBodem App die extra ondersteuning kan bieden bij oefeningen. Apple iTunes App Store – Het leveren van voor ProFundum Instituut B.V. ontwikkelde Apps voor IOS apparaten, zoals de BekkenBodem App die extra ondersteuning lan bieden bij oefeningen. iXL Hosting – Dit is onze hosting provider websites. 4Net – Ontwikkelaar en leverancier van bijvoorbeeld de BekkenBodem App.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te borgen van uw gegevens. ProFundum Instituut B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt het ProFundum Instituut B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden binnen het ProFundum bekkencentrum. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Alle partijen van ProFundum bekkencentrum hebben een verklaring van geheimhouding ondertekend. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD), Spotonmedics www.spotonmedics.nl
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie Fidor Ridderkerk www.fidor.nl
 • Overleg over technische problemen bij meten met de MAPLe (www.novuqare.com/maple)
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (www.mailchimp.nl)
 • Het verzorgen van de door zorgverzekeraars verplichte uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken Qualiview, www.qdna.nl
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties en boekhouding ProFundum Instituut B.V.
 • Onze hosting provider voor de websites en SSL certificaten is iXL Hosting www.ixlhosting.nl
 • Apple iTunes App Store, levering van Apps voor smartphones en tablets met Apple IOS
 • Google Play Store, levering van Apps voor smartphones en tablets met Android
 • Mollie voor afhandeling van het online betalingsverkeer voor onze webshops www.mollie.com
 • ANewSpring voor het leveren van een E-Learning omgeving voor onze educatie deelnemers www.anewspring.nl

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@profunduminstituut.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Het ProFundum Instituut B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij hanteren de bewaartermijnen zoals eerder aangegeven. Zie voor een toelichting:

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens het ProFundum Instituut B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen met daarnaast een dubbele authenticatie.
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Binnen het ProFundum Instituut B.V. is een medewerker belast met de bewaking van alle procedures en regelingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

ProFundum Instituut B.V. maakt gebruik van verschillende soorten cookies, een cookie (webcookie, browsercookie) is een tekstbestand met gegevens dat een server naar de webbrowser of app van de gebruiker verzendt. De browser of app kan deze opslaan en met de volgende aanvraag naar dezelfde server retour zenden. Meestal wordt dit gebruikt om aan te geven of twee verzoeken afkomstig zijn uit dezelfde browser/app of dat een gebruiker zich bijvoorbeeld heeft aangemeld of voor voorkeursinstellingen. Het bewaard informatie voor het HTTP(S)-protocol die anders niet bewaard kan blijven. De volgende cookies worden gebruikt door ProFundum Instituut B.V.:

 • Sessie Cookies

  Deze wordt gebruikt voor de website zelf en, en de online eventuele abonnementsdiensten die de website of app gebruikt, zoals bijvoorbeeld een status van een betalingsverwerking.

 • Persistente cookies

  Extra beveiliging en verificatie, en bijvoorbeeld het opslaan van het wel of niet akkoord gaan met het gebruik van cookies van derden.

 • Advertentiecookies

  Websites en apps gebruiken geen (persoonlijke) reclame- of marketingcookies, anders dan hieronder vermeld.

 • Cookies van derden

  Deze website gebruikt alleen cookies van derden nadat u expliciet op “Ik ga akkoord” hebt geklikt, anders worden er geen cookies van derden ingeschakeld.

 • We gebruiken, alleen met uw toestemming:
  • Trackingcookies van Google Analytics (gtag.js)
 • Websites en apps maken gebruik van de Google-services, Analytics in combinatie met Search Console
 • Er is een bewerkingsovereenkomst getekend met Google.
 • Gegevens delen is uitgeschakeld in de accountinstellingen.
 • Het anonimiseren van het (laatste octet) IP-adres voor alle verzonden hits is ingeschakeld.
 • Voor websites is een automatische opt-out voor het volgen van de gebruiker met een browser met de “Do Not Track” -instelling ingeschakeld.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Bij uw eerste bezoek aan websites die beheerd worden door ProFundum Instituut B.V. informeren wij u over deze cookies en wordt er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele schriftelijke toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het ProFundum Instituut B.V. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@profunduminstituut.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het ProFundum Instituut B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het ProFundum Instituut B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@profunduminstituut.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Contactgegevens:

ProFundum Instituut B.V.
van Godewijckstraat 104a
3311 GX Dordrecht
telefoon +31 78 6227411
info@profunduminstituut.nl
Functionaris Gegevensbescherming (FG):
Dr. Marijke C. Ph. Slieker- ten Hove
fg@profunduminstituut.nl